logo sv

Tietoa meistä | Om oss | About us

Historia

Fram till år 1995 hade Helsingfors universitet genom ett almanacksprivilegium ensamrätt att publicera eller importera finska och finlandssvenska kalendrar till Finland. I praktiken hade universitetet hyrt ut rättigheten till kommersiella förlag; under nästan 100 år till Weilin+Göös och från år 1989 till WSOY. I början av 1990-talet grundade WSOY och Weilin+Göös tillsammans kalenderföretaget Ajasto.

När Finland gick med i EU år 1995 slopades privilegiet. Helsingfors universitet fick dock behålla upphovsrätten till den finlandssvenska och den finska namnlängden. Den lag som avskaffade almanacksprivilegiet undertecknades på hösten 1994 och den 16 december samma åt meddelade universitetet att det grundar en egen almanacksbyrå. Denna dag kan ses som Almanacksbyråns årsdag.

Almanacksbyrån fick som uppgift att ansvara för universitetets kalenderinformation och att driva universitetets affärsverksamhet kring almanackan. Till almanackschef valdes astronomen, filosofie doktor Heikki Oja. I dag har Almanacksbyrån tre heltidsanställda.

Almanacksbyrån verkade till en början vid Astronomiska institutionen vid Helsingfors universitet, men administrativt hörde den till universitetets koncernbolag Helsingin yliopiston Kehityspalvelut Oy. Detta bolag har letts av Heikki Lampi, Sami Uoti och Jorma Hänninen. År 2012 valdes Minna Saarelma-Paukkala till ny vd. Hon tog också över de uppgifter som almanackschefen tidigare hade haft.

År 2013 bytte Helsingin yliopiston Kehityspalvelut Oy namn till Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy. Bolagets affärsverksamhet gäller enbart kalendrarna.

Almanacksbyrån har från första början sålt publikationsrätter till namnlängderna och olika slags kalenderdata till olika kalenderförlag. Relativt tidigt började byrån också planera färdiga kalendermallar som kan fylla kundernas behov. Speciellt bildkalendermallarna har haft stor efterfrågan.

Utgivningen av Universitetsalmanackan, på svenska och finska, har hört till Almanacksbyråns basuppgifter. År 1996 utarbetades Universitetets namnsdagsalmanacka som ges ut parallellt med almanackan.

Almanacksbyråns omsättning har under åren 1995–2013 ökat från ca 200 000 till ungefär en miljon euro. Till byråns kunder hör såväl egentliga kalenderförläggare som andra förlag, olika företag, föreningar, läroinrättningar osv. I dag publiceras årligen ca 14 miljoner kalendrar.

 

Login Form