Om oss

Universitetets almanacksbyrå – Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy

Universitetets almanacksbyrå är den främsta experten på den finländska kalendern. Vi tillhandahåller aktuell information om namnsdagar, flaggdagar och festdagar i kalendern. Vi har omfattande kunskap om den globala och finländska historien om tideräkning och kalendrar. Vi betjänar kalendermakare, media och medborgare i alla frågor som rör kalendrar.

Helsingfors universitet har upphovsrätten till den finlandssvenska och den finska namnlängden och till namnsdagslistorna för djur. Universitetets almanacksbyrå säljer publiceringsrättigheter för namnsdagar, andra kalenderuppgifter och färdiga kalendermallar till kalendermakare. Dessutom publicerar vi varje år den traditionella Universitetsalmanackan och ansvarar för informationen om den finländska kalendern. Universitetets almanacksbyrå ansvarar också för att upprätthålla festdags- och namnsdagskulturen i Finland.

Universitetets almanacksbyrås affärsverksamhet sköts av Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy, som ägs av Helsingfors universitets fonder. Bolagets intäkter går till utbildning och forskning vid Helsingfors universitet. Bolagets styrelsen fattar också beslut om vilka festdagar som ska tas in i kalendern.

Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy:s styrelse (2023–)

MBA Mika Peura, verkställande direktör, ordförande
MSc Esa-Pekka Nykänen, försäljnings- och marknadsföringsdirektör, medlem
EM Heidi Sandvall, direktör för koncernekonomitjänster, medlem
FD Minna Saarelma-Paukkala, verkställande direktör, sekreterare (ej styrelsemedlem)

Historia

Universitetets almanacksbyrås historia är samtidigt den finländska kalenderns historia, som i sin tur går hand i hand med Finlands historia. Vår nations skeenden från medeltiden, reformationen, den svenska tiden och autonomin kan ses i vår kalender på ett eller annat sätt. Även självständighetstiden, krigen, värderingarna under olika årtionden och det europeiska under 2000-talet återspeglas i den finländska kalendern.

Som Finlands första kalender kan betraktas helgonkalendern Missale Aboense, mässboken för Åbo stift, tryckt 1488. I Mikael Agricolas Bönebok från 1544 fanns ett kalendarieavsnitt som också nämnde tider för soluppgång och solnedgång och längden på dagen. Dessa kalendrar hade dock inte beräknats för ett visst år. Från åren 1100–1500 finns också ett par hundra handskrivna kalenderblad bevarade.

Finländska almanackor från och med 1600-talet

Den första finländska almanackan utkom på svenska i Stockholm för år 1608. Den Helsingforsfödde astronomen Sigfridus Aronus Forsius fick ett kungligt privilegium att publicera almanackor i det svenska riket.

Den första finskspråkiga almanackan – Laurentius Tammelins Almanach eli Ajan-Lucu – utkom i Åbo för år 1705. Finskspråkiga almanackor började utges regelbundet år 1726.

Från mitten av 1700-talet till början av 1800-talet hade Kungliga Vetenskapsakademien ensamrätt att publicera almanackor. År 1810 fick Kungliga Akademien i Åbo ensamrätt att publicera almanackor på finska och svenska i storfurstendömet Finland. Den första Statskalendern utgavs år 1811 av Kungliga Akademien i Åbo. Kalendern publicerades till en början på svenska och från 1869 även på finska.

Efter branden i Åbo överfördes almanacksprivilegiet år 1828 till Helsingfors universitet (Kejserliga Alexandersuniversitetet i Finland) Helsingfors universitet hyrde ut det vidare till olika tryckerier.

Livet efter privilegiet – Universitetets almanacksbyrås uppgifter

När Finland gick med i Europeiska unionen 1995 avskaffades almanacksprivilegiet. Helsingfors universitet behöll dock upphovsrätten till den finska och finlandssvenska namnlängden och man beslutade att grunda Universitetets almanacksbyrå. År 1996 ändrades den traditionella Almanackan till Universitetsalmanackan.

Universitetets almanacksbyrå fick till uppgift att ansvara för universitetets kalenderinformation och affärsverksamheten med almanackor. Almanacksbyrån sedan början har sålt publiceringsrättigheterna för namnsdagarna, liksom olika kalenderuppgifter till kalenderutgivare. Mycket snart började man också designa färdiga kalendermallar för kundernas behov.

Att publicera Universitetsalmanackan på finska och svenska är fortfarande en av Almanacksbyråns grundläggande uppgifter. Dessutom upprätthåller Universitetets almanacksbyrå den finländska namnsdags- och festdagskulturen och värnar om det immateriella kulturarvet i vårt land.

Jubileums- och helgdagar, flaggdagar, festdagar och namnsdagar berättar alla historien om gångna årtionden i vårt land. Universitetets almanacksbyrå står stadigt på denna historia, är aktivt närvarande i vår tid och har blicken riktad mot framtiden.