logo sv

Nimipäivät | Namsdagar | Name days

Namnlagen

Vad säger lagen om förnamn?

I Finland kan man inte ge ett barn vilket namn som helst, utan namngivningen regleras i lag. Den första förnamnslagen i landet fastställdes 1946. År 1985 slogs den samman med lagen om släktnamn, och år 1991 fick en ny namnlag laga kraft. Lagen reviderades år 2005.

Enligt namnlagen ska ett barn ha minst ett förnamn och högst tre; dubbelnamn sammansatta med bindestreck räknas som ett namn. De givna förnamnen ska anmälas till befolkningsdatasystemet senast två månader efter att barnet är fött. Om barnet döps och blir medlem i evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan kan anmälan göras till den egna församlingen. Om barnet inte döps görs anmälan till den magistrat till vars verksamhetsområde barnet hör.

Enligt namnlagen kan ett förnamn inte godkännas om det är olämpligt eller om namnet kommer att vara till förtret för namnbäraren. Som förnamn godkänns inte heller: 

  • ett namn som till formen eller skrivsättet står i strid med namnskicket i landet
  • kvinnonamn för pojkar och mansnamn för flickor
  • släktnamn, om det inte är ett namn som härletts från pappans eller mammans förnamn och slutar på -son eller -dotter, och som används efter de andra förnamnen
  • ett namn som redan tidigare bärs av ett syskon eller ett halvsyskon, om det inte bärs vid sidan av ett annat förnamn.

Ett förnamn som inte uppfyller dessa krav kan godkännas

  • på grund av religiös sed
  • om personen i fråga på grund av sin nationalitet, sina familjeförhållanden eller någon annan särskild omständighet har anknytning till en främmande stat och om det föreslagna namnet motsvarar det namnskick som iakttas i denna stat.
  • om något annat giltigt skäl prövas finnas.

praktiken ger namnlagen utrymme för tolkningar, och lösningarna har ofta varit flexibla. Om det uppstår problem kring de föreslagna namnen kan magistraten begära in ett utlåtande från Justitieministeriets namnkommitté.

Varje finländare har rätt att en gång enbart genom anmälningsförfarande ändra ett eller flera av sina förnamn. Ändringen meddelas den som upprätthåller befolkningsregistret. Om man har ett eller två förnamn kan man lägga till nya namn så att det totala antalet förnamn är högst tre. På samma sätt kan man minska antalet förnamn, dock så att man har minst ett. Namnens ordningsföljd kan också ändras och bindestreck mellan namnen kan läggas till eller tas bort.

Mer information: Finlex, namnlagen

Login Form