logo sv

kalenterintek

Leveransvillkor och prissättning

Prissättning och fakturering

Rabatter

Rabatten för läroanstalter är -10 % och gäller allt kalendermaterial.

Dessutom kan kunder som beställer omfattande material få erbjudanden på paketpris. Olika målgrupper kan få specialpriserbjudanden som gäller en gång.

Namnsdagar

Avgiften för namnsdagar bestäms av upplagans storlek. Om kalendern har både finska och finlandssvenska namnsdagar, är namnsdagsavgiften 1,5 gånger avgiften för en enspråkig kalender, se Upphovsrätt till namnsdagarna.

Nu har det också fastställts pris för små upplagor under 500 exemplar, och för stora upplagor över 50 000 exemplar. Priser för olika stora upplagor finns i namnsdagsprislistan.

Om en kund använder namnlängden i fler än en kalender, räknas kalendrarnas upplagor ihop och priset fastställs enligt det sammanlagda antalet kalendrar.

Daglistan och månens faser

Priserna för daglistan och månens faser är fasta baspriser och bestäms inte av upplagans storlek. Priserna anges i prislistan.

Om en kund köper både den finska och den finlandssvenska daglistan, tas baspriset ut för bägge (ingen rabatt).

Annan kalenderinformation

För annan kalenderinformation tas det ut avgifter enligt prislistan, se prislistan.

Almanacksbyråns kalendermallar

För kalendermallar tas det ut en avgift enligt listan, se Färdiga kalendermallar och välj kalendertyp. När samma kalendermall används första gången i en annan kalender tas det ut en avgift som är 25 % av listpriset. För följande gånger mallen används tas det inte ut någon avgift.

Om en kund beställer fler än en kalendermall för samma års kalender, tas listpriset ut för den dyraste kalendermallen och kunden får betala halva priset för de övriga kalendermallarna. Första gången kalendermallarna används i en annan kalender tas det ut en avgift som är 25 % av listpriset, och följande gång de används tas det inte ut någon avgift för användingen av mallarna.

Färdiga kalendermallar skickas per e-post i PDF- och IDML-format. Det är möjligt att göra ändringar i IDML-filen, till exempel kan man byta font eller färg. Vi rekommenderar att kalendermallen granskas efter bearbetningen så att fel och andra oönskade effekter upptäcks. Almanacksbyrån ansvarar inte för fel som uppkommer vid bearbetning av filen. 

För kalendermallar med namnlängd tas det dessutom ut en avgift som är beroende av storleken på upplagan, se namnsdagsprislistan.

Skräddarsydda kalendermallar

Almanacksbyrån gör också kalandermallar på beställning. Skräddarsydda kalendermallat prissätts separat och priset baserar sig på en uppskattning av arbetsmängden och vilket bakrundsmaterial som utnyttjas i kalendern.

Fakturering

Almanacksbyrån skickar räkningen för kalendermaterialet till den faktureringsadress som kunden meddelar. Räkningen skickas i första hand till en elektronisk faktureringsadress, men den kan också skickas per post eller e-post.

Faktureringen sker i regel inom en månad efter att materialet har levererats till kunden. För kalendermallar och annat material faktureras avgifterna i sin helhet efter leveransen – alltså inte längre halva priset efter leveransen och återstoden senare. Också namnsdagsavgifterna tas ut i samband med beställningen om man på förhand man vet hur stor upplagan kommer att vara. När kalendern har tryckts och upplagans slutliga storlek är känd, faktureras eventuella återstående namnsdagsavgifter.

Leveransvillkor

Beställt material skickas per e-post till den adress som beställaren har uppgett. I samband med leveransen får kunden en beställningsbekräftelse och samtidigt information om priser och fakturering. Efter att materialet har levererats skickas en faktura till den faktureringsadress som kunden har meddelat. Eventuella ytterligare namnsdagsavgifter faktureras när kalendern är färdig och upplagans slutliga storlek är känd. Till alla priser tillkomer 24 % i moms.

På varje produkt som använder universitetets namnlängd måste uppgiften om upphovsrätten till namnlängden finnas synlig. Det kortast möjliga sättet att ange upphovsrätten är ”Namnsdagar©Helsingfors universitet”. Om det finns rum på produkten kan copyrighten till information som köpts av Almanacksbyrån anges mer ingående, t.ex. ”Daglista, namnsdagar och månens faser © Helsingfors universitets almanacksbyrå”. I Almanacksbyråns färdiga kalendermallar finns copyright-information färdigt. Copyright-informationen måste också anges på webbplatser och i mobilappar som använder namnsdagsuppgifterna.

Beställaren förbinder sig till att inte överlåta eller sälja information eller kalendermallar till tredje parter. Användningen är begränsad till kalendrar som beställaren själv ger ut.

Beställaren förbinder sig till att inom två veckor från att produkten är färdig skicka ett provexemplar till Universitetets almanacksbyrå tillsammans med tryckeriets intyg över produktens verkliga upplaga. Om beställaren ger ut flera olika kalendrar, ska man skicka in ett provexemplar på varje kalender och intyg över varje kalenders upplaga till Almanacksbyrån. När en kalender ges ut i mindre upplaga än 200 exemplar behöver man inte skicka in provexemplar. Också för nya upplagor av en sådan kalender behövs endast intyget över upplagans storlek.

Almanacksbyrån har rätt att på egen bekostnad högst en gång per år låta en CGR-revisor som byrån själv väljer genomföra en kontroll av antalet kalendrar som beställaren har framställt eller låtit framställa. Denna utredning är endast avsedd för att räkna ut copyrightersättingen och Almanacksbyrån kan inte röja någon del av utredningen för tredje part och inte heller använda den för något annat ändamål.

Login Form